آرامبخش

باید جای داروهای افسردگی و آرامبخش چند روز زندگی تو کلبه جنگلی رو تجویز میکردن.

بازهم سکوت من بازهم تنهایی بازهم ترس.

اینروزهای سخت فهمیدم اگر خدا اصرار دارد دری را ببندد باید دست از کوبیدنش بکشم.

فهمیدم همیشه اونى که میخواى نمیشه...!

فهمیدم کسى موظف به آروم کردنت نیست...

فهمیدم خیلى موقع ها خواسته هات، حتى باگریه و التماس، انجام شدنى نیست ...

گاهی اوقات باید دل کند، باید گذشت، باید رد شد.

گاهى اوقات دلت تنگه اون آدماى دوست داشتنى سابق میشه...

گاهی اوقات صمیمی ترین کست میشه غریبه ترین آدم

گاهی اوقات با همه وجودت کسیو دوس داریو اون نمیبینتت

فهمیدم باید ساکت ماند باید ساکت ساکت ماند.

فهمیدم وقتایی که هیچکس نیست آنجا خدا هست. خدا هم دوست داره یه روزها و ساعتهایی باخودش تنهای تنها باشیم. فقط با او باشیم… زبانم بند آمده …

به قول فروغ فرخزاد :

از دردهاىِ کوچک است که آدم ها مى نالند

ضربه اگر سهمگین باشد

درد اگر بزرگ باشد

آدم خودش لال مي شود . .

خدایا کمکم کن بفهمم خواسته نشدن به این معنا نیست که من بد هستم. کمکم کن خودم را به زور تحمیل نکنم. کمکم کن راهم را پیدا کنم. کمکم کن دری را به رویم بگشا تا خودم را پیدا کنم …/ 7 نظر / 1738 بازدید
touseehgara

دخترم لیلی؛رازو رمز فهمیدن،رازورمزگشودن درب های بسته و قفل های چفت شده،رازورمز تحقق چیزهایی که می خواهی،رازورمزایجاد قدردانی در کسی که دوستش داری وهمه مواردی که ذکر کردی؛"شکرگزاری"است. برای داشتن همسرت هزاران بار خدا را شکر کن،ببین توجهش و عشقش به تو فزونی خواهد یافت یا نه؟ بابت فرزندت مرتب مرتب از خدای منان شکر گزاری کن،ببین فرزندت رو بهبودی خواهد گذاشت یانه؟ خدا را از این که مسایل و مشکلاتت را برطرف می کند یا خواهد کرد،شکر کن،ببین از حجم مسایل و مشکلات کاسته خواهد شد یا نه؟ خدای را بابت برآورده کردن حوائجت و محقق ساختن آرزوهایت پیوسته شکر کن،ببین تغییری در عینیت یافتن حاجت هایت و خواسته هایت ایجاد خواهد شد یا نه؟و... لذا از تو میخواهم برای مدتی(لااقل 40 روز) کلمه "شکر" را اول در زبانت و سپس در ذهن و قلبت جاری و ساری کنی تا این واژه در وجودت ریشه بگیرد؛انوقت نتایج را با الانت مقایسه کن.باشه؟!

touseehgara

خوب هستی؟بهتر شدی؟آیا در این چند روزه،انجام پیشنهاد مزبور،ثمری داشته؟