دوست داشتن

اگر روزی فرا برسد که زن, نه از سر ضعف، که با قدرت عشق بورزد... دوست داشتن برای او نیز، همچون مرد، سرچشمه ی زندگی خواهد بود و نه خطری مرگ بار...🕴سیمون دوبووار/ 0 نظر / 129 بازدید