درخت عشق

شبیه آن درختم

که‌موظف است به میوه دادن

و عشق، 

پرنده ای است که بر شاخه ام می نشیند و می خواند.

به عشق ورزیدن به پرنده است که رشد میکنم ، جوانه میزنم و میوه میدهم.

قضیه این نیست که دنیا برای تو چی کنار گذاشته قضیه این است که تو با خودت چه چیز برای دنیا آورده ای!!!!/ 6 نظر / 196 بازدید
touseehgara

عشق را از عشقه گرفته اند. گیاهی که در باغ در بُن درخت پدید آید و در درخت پیچد. هم چنان می روید تا همه درخت را فراگیرد و چنانش در شکنجه کشد که در رگ درخت،نم نماند. تا آنگاه که درخت خشک شود.

touseehgara

با توجه به این توصیف از عشق بود که حالت دلدادگی دو نفر نسبت به هم را عشق نامیدند؛یعنی ذره ذره وجود طرف در طرف دیگر حل می شود و چیزی از وجودش باقی نمی ماند و هر چه داشته است را به طرفش بخشیده است.