شب

شب ها

درخانه خدا را بکوب

تنها جایی است که ساعت کاری ندارد

و ورود برای عموم ازاد است


به گمانم‌ دنیا یه دریچه ی فرار دارد، شبها میتونی باخدایت راز و‌نیاز کنی از هیاهوی دنیای پر از رقابت فرار کنی و آروم که شدی دوباره برگردی به دنیات!

کسی که آرزوی پیروزی دارد ، باید زندگی اش را به اراده الهی واگذار کند، باید بیاموزد چه میتوان کرد که مصلحت همگان در آن منظور شده باشد. با مقابله هرگز پیروز نمیشود . طریق موثر فروتنی و بیداری عالم درون و سکوت و آرامش آن خلوتگاه پنهانی است که در آن ارتباط مداوم با خدا میسر میشود.شبتون گرم از نگاه خدا
/ 7 نظر / 151 بازدید
naarenjestaan

در واقع خیلی مهمه که همین عظمت و مهربونی رو درک کنی ...